EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Vesi

Valkla küla puurkaev-pumpla projekteerimis- ja ehitustööd
link
Lasila puurkaevu ja pumplahoone rajamine
link
Kahe puurkaevu ja kaheastmelise veetöötlusjaama ehitus  Laulasmaa külas
link
Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
link

Reovesi

Uue aktiivmuda reoveepuhasti ehitus Lasilas
link
Porkuni reoveepuhasti
link
Suurupi reoveepuhasti
link
AS Farmi Piimatööstus reovee eelpuhastus
link