EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Reovesi

Schöttli Keskkonnatehnika AS pakub optimaalseid lahendusi reovee käitlemiseks nii eramajapidamistes, asulates kui ka tööstusettevõtetes.

Allpool on loetelu meie reoveekäitlusseadmetest ja -süsteemidest.

Eramajapidamistes ja muudel väikeobjektidel tekkiva reovee puhastamiseks sobib biorootorpuhasti EKOL või aktiivmudapuhasti VarioCOMP K. Kui pinnasetingimused on sobivad, saab kasutada ka septikust ning imb- või filterväljakust kombineeritud süsteeme nt. Plastepur.

Väiksemates ja suuremates asulates sobivad olmereovee puhastamiseks EKOL või PMT-seeria kompaktsed biorootorpuhastid ja ka AnaComb või VarioCOMP-seeriate kompaktsed aktiivmudapuhastid. Suuremate vooluhulkade puhul projekteerime sobiva biopuhasti.

Tarnime ka reoveepuhastite koostisosi nii uutele kui ka renoveeritavatele puhastitele.

Meie pakutavad reoveepuhastite koostisosad on järgmised:

 • mehaanilised võred (trummelvõred, treppvõred, kruvivõred)
 • liivapüünised
 • aeratsioonisüsteemid (peenmulla-aeraatorid OTT)
 • setitite kaabid
 • vaakumsüsteem aktiivmuda setteomaduste parandamiseks
 • reovee korduvkäitlussüsteem
 • jääkmuda tihendamis- ja tahendamissüsteemid (trummeltihendi, lintfilterpress, tahenduspoldrid)
 • reovee proovivõtuseadmed (portatiivsed ja statsionaarsed)
 • reovee mõõteseadmed (torudesse paigaldamiseks)

Tööstusreovee puhastamiseks on saadaval:

 • rasvapüünised (ka aereeritavad)
 • rasvu lagundavad ained
 • tärklisepüünised
 • flotatsiooniseadmed
 • vaakumaurustid (evaporatsiooniseadmed)
 • pöördosmoosiseadmed
 • seadmed prügilate nõrgvee puhastamiseks

NB! Reovee puhastamiseks sobivaima tehnoloogilise lahenduse valimiseks palume meie poole eelnevalt pöörduda olemasolevate lähteandmetega

Reoveepuhastid
Link
Septikud, püüdurid
Link
Võred, aeratsiooniseadmed jm
Link
Settekäitlusseadmed
Link

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt