EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Hajaasustuse programm 2023

Hajaasustuse programm, mille eesmärgiks on tagada maal elavatele peredele head elutingimused, on avatud 1. veebruar – 3. aprill 2023.

Toetatavad tegevused:

  • Elamu reoveele nõuetekohase puhastussüsteemi rajamine
  • Majapidamises kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamine

Schöttli Keskkonnatehnika pakub abi tööde planeerimisel, projekteerimisel ja lahenduse väljatöötamisel koos sobilike seadmetega. Pakume oma seadmetele hiljem ka järelhooldust.

Küsi nõu kirjutades info@schottli.ee või helistades meie telefonil +372 670 6873

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  1.  Taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2.  Taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2023);
  3. Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
  4. Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
  5. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023;
  6. Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Hajaasustuse programmi taotlusvormid ja lisainfot saate kohalikust omavalitsusest.

Lähemalt saab lugeda siit: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm