EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Septikud, püüdurid

Septik

Eriti levinud on septik ja nende kasutamine maapiirkondades.  Kuna mõndades piirkondades ei ole võimalik liituda ühise kanalitsiooniga ja veevärgiga, sobivad septikud ideaalselt aladele, kus ei ole ühendust üldreoveesüsteemiga. Maapiirkondades peavad majapidamised tihti ise endale kaevust vee majja tooma ning seejärel ka ise käitlema oma reovett. Sel juhul on oht, et majapidamise reovesi jõuab otse põhjavette ning mitte ei kahjusta ainult keskkonda, vaid mõjutab otseselt ka sama majapidamine kaevuvett, mida pärast joogiks ja tarbimiseks kasutatakse. Seetõttu on reovee õige käitlemine eriti oluline, et tagada põhjavee ohutus ja puhtam keskkond. Tihti on septikud ideaalne lahendus maakodudes, väiksemates või suuremates majapidamistes, kus puudub ühiskanalisatsioon, et enda heitevett käidelda.

septiku paigaldus

Septiku paigaldus peab olema teostatud õigesti, et mahuti töötaks pikki aastaid korralikult.  Silmas tuleks pidada seda, mitu inimest majapidamises elab ja palju tarbitakse puhast vett, et selle järgi valida endale õige suurusega septik.  Liiga väikse septiku puhul võib juhtuda, et reovee kogus on liiga suur ja läbivool kiire, mistõttu ei ole mahuti enam nii efektiivne. Korralik septiku paigaldus ja regulaarne hooldus, tagavad septiku efektiivse töövõime ning pika eluea, ilma suurt vaeva nõudmata. Seega peale esialgse investeeringu, on septiku ülalpidamine küllaltki kuluefektiivne, arvestades et septiku eluiga võib olla kuni 50 aastat.

Nagu mainitud, on septikut muidugi vaja ka hooldada. Hoolduse sagedus sõltub faktoritest nagu septiku suurus, läbitöötatava reovee kogus, lagundamatute osakeste kogus, imbväljaku suurus, jms. Üldiselt soovitatakse septikut tühjendada nii tihti kui vajalik, kuid vähemalt korra aastas.

Kuna enda majapidamise jaoks õige septiku paigaldus ja valik võib olla keeruline, julgustame võtta ühendust meie Schöttli meeskonnaga läbi päringuvormi. Spetsialistiga läbi arutades võib olla kindel, et kõiki olulisi faktoreid on arvesse võetud, et leida Teie jaoks parim lahendus!

 

Septikust ning imb- või filterväljakust kombineeritud süsteeme on võimalik kasutada kaitstud põhjaveega aladel eramaja reoveepuhastuseks (nt. Plastepur süsteem koos Epurbloc septikutega).

Õlipüünised on ette nähtud naftasaaduste eraldamiseks sajuveest. Saadaval erinevates konfiguratsioonides, nt koos liivapüünise ja mõõteseadmetega.

Rasvapüüniseid kasutatakse rasvainete eraldamiseks nii majapidamis-, toitlustusasutuste kui ka tööstusreoveest. Võimalikud on erinevad konfiguratsioonid koos tühjendustorustiku, ventilatsiooni ja mõõteseadmetega.

Septikud
Link
Õlipüünised Aronde
Link
Hoonesisesed minirasvapüünised
Link
Rasvapüünised Ellipse
Link

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt