EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Hajaasustuse programm 2024

Hajaasustuse programm, mille eesmärgiks on tagada maal elavatele peredele head elutingimused, on avatud 1. veebruar – 1. aprill 2024.

Toetatavad tegevused, mille osas Schöttli Keskkonnatehnika saab abiks olla:

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

Schöttli Keskkonnatehnika pakub abi tööde planeerimisel, projekteerimisel ja lahenduse väljatöötamisel koos sobilike seadmetega. Pakume oma seadmetele hiljem ka järelhooldust.

Küsi nõu kirjutades info@schottli.ee või helistades meie telefonil +372 670 6873

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Iga valdkonna jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
 • Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Kui taotleja on aastatel 2019–2023 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.
 • Toetuse ja omafinantseeringu summa arvestamiseks kasuta arvutamise abimeest

Hajaasustuse programmi taotlusvormid ja lisainfot saate kohalikust omavalitsusest.

Lähemalt saab lugeda siit: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Kaarepere reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: vee-ettevõte Emajõe Veevärk

Objekt: Kaarepere reoveepuhasti

Kavandatud tööd:

 • Projekteerimis- ja ehitustööd;
 • tööde teostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid;
 • materjalid, ehituskonstruktsioonid;
 • ehituse käigus paigaldatavate seadmete hanked;
 • järelevalve objekti täieliku valmimise ja reoveepuhasti käivitamiseni.

TUTVU OBJEKTI PILTIDEGA:

Tihemetsa veemajandusprojekt

Tihemetsa veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde käigus:

 • Rekonstrueeritakse Tihemetsa reoveepuhasti;
 • teostatakse puurkaev-pumplaga seotud tööd.

  

 

Tallinna Loomaaia veetöötluse projekteerimis-ehitustöö

Teostame Tallinna Loomaaia jääkarude ekspositsiooni veetöötluse projekteerimis-ehitustööd.

PROJEKTEERIMISE- JA EHITUSETTEVÕTJA:

 • Schöttli Keskkonnatehnika AS, Mustamäe tee 50, 10621
 • Projekteerija Maarja Reinaste
 • Projekteerija Raul Juhkam, Tel. 6706873

Kehtna aleviku ühisveevärk ja-kanalisatsioon

Kehtna aleviku ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp.

Kavandatud tööd:

 • Rekonstrueeritakse veetöötlusjaam ja reoveepuhasti;
 • rajatakse mitu kilomeetrit ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikke.

Tutvu objekti piltidega:

Järva-Madise ühisveevärk- ja kanalisatsioon

Ahula, Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp.

TUTVU OBJEKTI PILTIDEGA: