EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Hajaasustuse programm 2023

Hajaasustuse programm, mille eesmärgiks on tagada maal elavatele peredele head elutingimused, on avatud 1. veebruar – 3. aprill 2023.

Toetatavad tegevused:

 • Elamu reoveele nõuetekohase puhastussüsteemi rajamine
 • Majapidamises kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamine

Schöttli Keskkonnatehnika pakub abi tööde planeerimisel, projekteerimisel ja lahenduse väljatöötamisel koos sobilike seadmetega. Pakume oma seadmetele hiljem ka järelhooldust.

Küsi nõu kirjutades info@schottli.ee või helistades meie telefonil +372 670 6873

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 1.  Taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
 2.  Taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2023);
 3. Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
 4. Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
 5. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023;
 6. Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Hajaasustuse programmi taotlusvormid ja lisainfot saate kohalikust omavalitsusest.

Lähemalt saab lugeda siit: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Schöttli Keskkonnatehnika osales välismessil Venemaal

Schöttli Keskkonnatehnika AS osales välismessil Wastetech 2019, mis toimus 4. – 6. juunil Moskvas.

Wastetech on suurim rahvusvaheline jäätmekäitluse, taastuvenergia ja keskkonnatehnoloogiateemaline mess Venemaal. Juba enam kui 20 aastat on Wastetech olnud valdkonna võtmesündmus ning rahvusvahelistele ja kohalikele ettevõtetele ainulaadne võimalus demonstreerida viimaseid arenguid selles valdkonnas ning leida uusi partnereid.

Messi saab lugeda Schöttli Keskkonnatehnika jaoks edukaks – leidsime mitmeid väljundeid koostööks veepuhastuse laias valdkonnas.

Messil osalemist toetas EAS.

 

Kaarepere reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: vee-ettevõte Emajõe Veevärk

Objekt: Kaarepere reoveepuhasti

Kavandatud tööd:

 • Projekteerimis- ja ehitustööd;
 • tööde teostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid;
 • materjalid, ehituskonstruktsioonid;
 • ehituse käigus paigaldatavate seadmete hanked;
 • järelevalve objekti täieliku valmimise ja reoveepuhasti käivitamiseni.

TUTVU OBJEKTI PILTIDEGA:

Tihemetsa veemajandusprojekt

Tihemetsa veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde käigus:

 • Rekonstrueeritakse Tihemetsa reoveepuhasti;
 • teostatakse puurkaev-pumplaga seotud tööd.

  

 

Tallinna Loomaaia veetöötluse projekteerimis-ehitustöö

Teostame Tallinna Loomaaia jääkarude ekspositsiooni veetöötluse projekteerimis-ehitustööd.

PROJEKTEERIMISE- JA EHITUSETTEVÕTJA:

 • Schöttli Keskkonnatehnika AS, Mustamäe tee 50, 10621
 • Projekteerija Maarja Reinaste
 • Projekteerija Raul Juhkam, Tel. 6706873

Kehtna aleviku ühisveevärk ja-kanalisatsioon

Kehtna aleviku ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp.

Kavandatud tööd:

 • Rekonstrueeritakse veetöötlusjaam ja reoveepuhasti;
 • rajatakse mitu kilomeetrit ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikke.

Tutvu objekti piltidega:

Järva-Madise ühisveevärk- ja kanalisatsioon

Ahula, Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp.

TUTVU OBJEKTI PILTIDEGA: